Ezra Pound

Ezra Pound

 
 
 
 
Poetry is a language pared down to its essentials.
— Ezra Pound
 
 
 
 
Rick Bragg

Rick Bragg

Zelda Fitzgerald

Zelda Fitzgerald

0